ბინა11, 2017, ემანუელ შ., რუკა, ფიუსტერვალდე, გერ._Emanuel_DSCF2527